• slider0
  • slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
  • slider5
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
0987.675018
MR. DŨNG
Điện thoại: 0987.675.018
MS THƯƠNG
Điện thoại: 01665803332
Sản phẩm nổi bật

Khuyến mãi

NHAVIET CO tr?ng th?u D? ?n Khu Ngh? Du?ng N?i Ch?a - Ninh Thu?n

   CÔNG TY C? PH?N THÀNH TRUNG NINH THU?N và NHAVIET CO dã ti?n hành ký k?t h?p d?ng vào ngày 13/06/2014 v?i T?ng giá tr? h?p d?ng kho?ng 10 t? d?ng. V?i 160 can bi?t th?, nhà hàng, spa … s? khoác lên mình s?n ph?m thép nh? Steeltruss và ngói ph?ng cao c?p nh?t hi?n nay- Ngói Nh?t B?n Nakamura, ch?c ch?n s? dem l?i di?n m?o hoàn toàn m?i cho Khu Ngh? Du?ng ven bi?n này.

>>Xem tiếp

D? ?n Pineta Resort - ?? L?t

V?i l?ch s? chuyên cung c?p và thi công khung kèo thép c?a  ph?n mái cho các d? án nhu Khu Nghi Du?ng, Resort cao c?p . ?u?c s? tin tu?ng c?a Ch? T?ch H?i ??ng Thành Viên CTY TNHH DU L?CH THIÊN THANH ?À L?T- Ông Nguy?n Quang Hu?ng Duong. Vào ngày 25/07/2014 v?a qua, d?i di?n c?a NHAVIET CO và Công Ty Thiên Thanh ?à L?t dã ti?n hành  ký k? h?p d?ng  cung c?p và thi công khung kèo thép nh? Steeltruss và ngói màu cao c?p Nh?t B?n Nakamura-HP N02 và NK04 cho D? Án Pineta Resort ? d?a ch? : ?uo`ng Angkoet, Thôn Manglin, P.7, TP.?a` La?t.

>>Xem tiếp